PRIMEKO Kalisz Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

Proces budowy przyłącza wodnego wygląda następująco:

 • Inwestor składa w zakładzie wodociągowym wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający własność działki, do której ma zostać doprowadzone przyłącze, uzyskane wcześniej warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, także mapę do celów projektowych z zaznaczonym planowanym przyłączem.
 • Zakład wodociagowy wydaje warunki przyłaczenia do sieci, w których podaje miejsce i techniczne warunki
 • Na podstawie wydanych warunków biuro projektowe wykonuje projekt techniczny przyłącza. Może być opracowany wyłącznie przez projektanta z uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji wodno-sanitarnych.
 • Projektant uzgadnia gotowy projekt w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz u właścicieli sieci przebiegajacych na trasie projektowanego przyłącza lub w Zespole Uzgodnień Dokumentacji lokalnego starostwa powiatowego a także uzyskuje zgody właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie przyłącze. Zatwierdzony projekt ważny jest przez 3 lata i w tym czasie należy wybudować przyłącze.
 • Budowa przyłączy wodnych nie wymaga już pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy przyłącza. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń lub nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, można rozpoczynać prace.
 • Jeśli na czas budowy zostanie zajęty pas drogowy, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej prace w pasie drogowym oraz opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. W zależności od statusu drogi jest to urząd gminy, miejski zarząd dróg, powiatowy zarząd dróg, wojewódzki zarząd dróg lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Na podstawie wydanych opinii zarządca drogi wydaje pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.
 • Wykonawca może rozpoczynać roboty związane z budową przyłącza. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Inwestor informuje zakład wodociągowy o rozpoczęciu robót.
 • Po wykonaniu przyłącza ale przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w zakładzie wodociągowym gotowość do odbioru.
 • Zakład wodociągowy dokonuje odbioru przyłącza, montuje i plombuje wodomierz oraz spisuje stan licznika.
 • Po podłączeniu wodomierza niezbędna jest powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja przyłącza.
 • Wykonawca może zasypać wykopy i ma obowiązek przywrócenia nawierzchni do stanu sprzed budowy przyłącza (naprawa drogi, ułożenie chodnika itp.).
 • Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o zaopatrywaniu nieruchomości w wodę pomiędzy inwestorem a zakładem wodociągowym.
Do opracowania dokumentacji przyłącza wymagane są następujące dokumenty po stronie Inwestora:
 • warunki zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci,
 • mapa aktualizowana do celów projektowych.
Projekt sieci i przyłącza wodociągowego zawiera następujące elementy:
 • opis techniczny sieci i przyłącza wodociągowego
 • projekt zagospodarowania terenu sieci i przyłącza wodociągowego
 • profile podłużne sieci i przyłącza wodociągowego
 • zestawienie materiałów sieci i przyłącza wodociągowego
 • uzgodnienia branżowe projektowanej sieci wodociągowej lub projektowanego przyłącza wodociągowego
 • zgody właścicieli działek przez które przebiega projektowana sieć wodociagowa lub projektowane przyłącze wodociągowe
Przewidywany czas wykonania dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego wynosi 21 dni.
Copyright (c)2014 PRIMEKO Kalisz