PRIMEKO Kalisz Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

Przyłącze kanalizacyjne zdefiniowane jest w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 72., poz.747).

Obowiązująca definicja przyłącza kanalizacyjnego brzmi następująco:
przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku: do granicy nieruchomości.

Proces budowy przyłącza kanalizacyjnego wygląda następująco:

 • Inwestor składa w miejscowym zakładzie wodociągów i kanalizacji wniosek o wydanie warunków odprowadzenia ścieków. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający własność działki, do której ma zostać doprowadzone przyłącze, uzyskane wcześniej warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, także mapę do celów projektowych z zaznaczonym planowanym przyłączem kanalizacyjnym.
 • Zakład wodociągów i kanalizacji wydaje warunki przyłaczenia do sieci, w których podaje miejsce i techniczne warunki budowy przyłącza. Może również określić wymagania dotyczące projektu.
 • Na podstawie wydanych warunków biuro projektowe wykonuje projekt techniczny przyłącza. Może być opracowany wyłącznie przez projektanta z uprawnieniami do projektowania sieci i instalacji wodno-sanitarnych.
 • Projektant uzgadnia gotowy projekt w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz u właścicieli sieci przebiegajacych na trasie projektowanego przyłącza lub w Zespole Uzgodnień Dokumentacji lokalnego starostwa powiatowego a także uzyskuje zgody właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie przyłącze. Zatwierdzony projekt ważny jest przez 3 lata i w tym czasie należy wybudować przyłącze.
 • Budowa przyłączy wodnych nie wymaga pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym zamiar budowy przyłącza. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie zgłosi zastrzeżeń lub nie zażąda uzupełnienia dokumentacji, można rozpoczynać prace.
 • Jeśli na czas budowy zostanie zajęty pas drogowy, należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji umożliwiającej prace w pasie drogowym oraz opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. W zależności od statusu drogi jest to urząd gminy, miejski zarząd dróg, powiatowy zarząd dróg, wojewódzki zarząd dróg lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Na podstawie wydanych opinii zarządca drogi wydaje pozwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego.
 • Wykonawca może rozpoczynać roboty związane z budową przyłącza. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do budowy sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Inwestor informuje zakład wodociągów i kanalizacji o rozpoczęciu robót.
 • Po wykonaniu przyłącza ale przed zasypaniem wykopów, zgłaszamy w zakładzie wodociągów i kanalizacji gotowość do odbioru.
 • Zakład wodociągów i kanalizacji dokonuje odbioru przyłącza, montuje i plombuje przepływomierz oraz spisuje stan licznika.
 • Po podłączeniu przepływomierza niezbędna jest powykonawcza geodezyjna inwentaryzacja przyłącza.
 • Wykonawca może zasypać wykopy i ma obowiązek przywrócenia nawierzchni do stanu sprzed budowy przyłącza (naprawa drogi, ułożenie chodnika itp.).
 • Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy o odprowadzeniu ścieków pomiędzy inwestorem a zakładem komunalnym.
Do opracowania dokumentacji przyłącza wymagane są następujące dokumenty po stronie Inwestora:
 • warunki zabudowy, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • warunki techniczne podłączenia do istniejących sieci,
 • mapa aktualizowana do celów projektowych.  

Projekt sieci i przyłącza kanalizacyjnego zawiera następujące elementy:

 • opis techniczny sieci i przyłącza kanalizacyjnego
 • projekt zagospodarowania terenu przyłącza kanalizacyjnego
 • profile podłużne sieci i przyłącza
 • zestawienie materiałów sieci i przyłącza
 • uzgodnienia branżowe projektowanego przyłącza kanalizacyjnego
 • zgody właścicieli działek przez które przebiega projektowane przyłącze wodociągowe

Przewidywany czas wykonania dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego wynosi 21 dni.
Copyright (c)2014 PRIMEKO Kalisz