PRIMEKO Kalisz Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

Wykonujemy kompletne dokumentacje projektowe w zakresie:

 • sieci wodociągowych
 • przyłączy wodociągowych od sieci do odbiorcy (kliknij)
 • sieci kanalizacyjnych
  • sanitarnych
  • deszczowych
  • tłocznych
  • grawitacyjnych
  • ciśnieniowych
  • podciśnieniowych
 • przyłączy kanalizacyjnych od sieci do odbiorcy (kliknij)
 • przepompowni ścieków
 • oczyszczalni ścieków
 • przydomowych oczyszczalni ścieków
 • ujęć wód podziemnych
 • stacji uzdatniania wody
 • budownictwa hydrotechnicznego
 • melioracji
 • regulacji i odbudowy rzek
 • odwodnieni
 • stawów ziemnych
 • zbiorników retencyjnych
 • składowisk odpadów i zagospodarowania
 • zakryć rowów i cieków wodnych
 • operaty wodnoprawne
 • drogi: gminne, powiatowe, wewnętrzne chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe, ciągi komunikacyjne, inżynieria i organizacja ruchu

Wykonujemy:

 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary
 • specyfikacje techniczne
 • dokumentacje przetargowe
 • nadzory autorskie i inwestorskie
 • kierownictwo budowami
 • studia wykonalności
 • techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
 • koncepcje projektowo-przestrzenne
 • raporty oddziaływania na środowisko
 • doradztwo techniczne...
Copyright (c)2014 PRIMEKO Kalisz